Musega de Poza

A partir da chi ot che enlouta i à scomenzà via sta Musega, n fort devalpai a chi che se à dat jù par chest grop, per ne far ruar fin chiò.

Foto by Anton Sessa, Nicola Angeli e Ralf Brunel